fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu ananas.wtf

1.

Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri nákupe prostredníctvom systému elektronického obchodu www.ananas.wtf (ďalej len „Stránka“), poskytovaného prevádzkovateľom
All4Gastro s. r. o.
Nobelova 1/A PSČ: 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
IČO: 48115878, DIČ“ 2120084505, IČ DPH: SK2120084505

page1image3820160

2. Vymedzenie základných pojmov

„Kupujúcim“ je fyzická osoba registrovaná v elektronickej databáze Predávajúceho, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku (ďalej len „Objednávka“). Kupujúci musí v registračnom formulári uviesť pravdivé a presné údaje. „Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“). „Predávajúcim“ je prevádzkovateľ:

Obchodné meno : All4Gastro s. r. o.
Sídlo : Nobelova 1/A PSČ: 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 48115878
DIČ“ 2120084505
IČ DPH: SK2120084505
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 104053/B Email: info@ananas.wtf

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare (ďalej len „Tovar“) z ponuky obchodu a o cene tohto Tovaru a služby. „Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek Tovar z tovarového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z tovarového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

„Orgán dozoru “:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky www.svps.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvzsr@uvzsr.sk
3. Cena Tovarov a služieb

3.1 Všetky ceny Tovarov uvedené na Stránke sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške určenej v zmysle platných právnych predpisov. V tejto cene je započítaná cena za dodanie Tovaru v rámci Bratislavy. Ceny dodania Tovaru mimo mesta Bratislava sú uvedené v separátnom cenníku.

page1image3850816 page1image3852736

3.2. Po akceptovaní a uhradení Objednávky je cena objednaného Tovaru záväzná pre Kupujúceho aj Predávajúceho.

3.3. Cena Tovaru môže byť Predávajúcim zmenená pred potvrdením Objednávky, ak sa zmenia právne predpisy, menové kurzy, výrazne narastie inflácia alebo sa zmenia ceny výrobcov alebo dodávateľov Tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

3.4. Ceny Tovarov na Stránke sa priebežne menia v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

3.5. V prípade, ak je účtovaná cena dodaného Tovaru vyššia ako cena Tovaru uvedeného na Stránke má Kupujúci právo odmietnuť kúpu tohto Tovaru priamo pri jeho dodaní.

3.6. Výsledná cena Objednávky zahŕňa cenu Tovaru uvádzanú vrátane DPH a dopravy.

4. Platobné podmienky

4.1. Objednávka bude Kupujúcim uhradená priamo na webovej lokalite www.ananas.wtf – platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou): Master Card, Maestro, Visa, Diners Club, cez platobnú bránu.

4.2. Dokladom o zaplatení Tovaru je faktúra v elektronickej podobe, ktorá obsahuje údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Objednávka

5.1. Kupujúci vytvorí nákupný zoznam a objedná si dodanie Tovaru podľa zostaveného nákupného zoznamu.

5.2. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke. Odoslanú, zaplatenú Objednávku potvrdí Predávajúci Kupujúcemu zaslaním potvrdenia Objednávky na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim.

5.3. Kupujúci môže vytvoriť svoj nákupný zoznam a objednať Tovar kedykoľvek počas 24 hodín, 7 dní v týždni.

5.4. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar do 12-48 hodín od objednania počas pracovných dní. Mimo pracovné dni Tovar nedoručujeme.

5.5. Rozmery, váha a iné údaje o Tovare uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti.

5.6. Záväzným pre účely Objednávky je len výber Tovaru na základe popisu, vizuál a obrázky majú iba informatívny charakter.

5.7. Zadanú a zaplatenú Objednávku môže Kupujúci zrušiť e-mailom na adrese: eshop@ananas.wtf alebo telefonicky, sms na tel. č. +421 903 125 881 a to s uvedením čísla Objednávky.
Najneskôr nasledujúci deň od objednania, do 6:00 hodiny

page2image4177920

5.8. Ak si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nie je dostupný, Predávajúci je oprávnený ponúknuť Kupujúcemu iný, náhradný Tovar, s podobnými vlastnosťami alebo rovnakou cenou ako si Kupujúci objednal.

6. Dodacie podmienky

6.1. Tovar bude Kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v poli „ulica“ – Dodacia adresa. 6.2. Miestom dodania Tovaru je Dodacia adresa, ktorú si určil Kupujúci.

6.3. Kupujúci môže prebratím Objednávky poveriť aj inú osobu (ďalej len „Iný príjemca“). Iný príjemca môže prebrať Tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho. Ak nebude na Dodacej adrese Tovaru prítomný Kupujúci ani Inýpríjemca, Predávajúci ihneď skontaktuje Kupujúceho v snahe dohodnúť sa na inom termíne dodania Tovaru. V prípade, ak sa nepodarí dohodnúť s Kupujúcimdodanie Tovaru v daný deň v inom čase a dodanie Tovaru v daný deň nie je možné, Tovar bude uskladnený v sklade Predávajúceho a po telefonickom dohovore s Kupujúcim sa dohodnú na prebratí.

6.4. Doručenie Objednávky znamená dopravenie Tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. Ak býva Kupujúci v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (napríklad brána a pod.) je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie Tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.5. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných komplikácií bude dodávka Tovaru týmto podmienkam prispôsobená. Pokiaľ bude dodávka výrazne meškať, Predávajúci Kupujúceho skontaktuje a upovedomí o predĺžení času dodania. Tovar bude Kupujúcemu doručený v prvý možný termín, ktorý to podmienky umožnia.

6.6. Ak nebude možné Objednávku doručiť z dôvodov na strane Kupujúceho, Predávajúci má právo na náhradu ceny.

6.7. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená prevzatím Tovaru Kupujúcim na mieste určenom Kupujúcim. Odmietnutie prevzatia Tovaru pri jeho dodaní nemá účinky odstúpenia od zmluvy.

6.8. Ak Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu Objednávky a Tovar si prevezme, prechádza naňho vlastnícke právo vzťahujúce sa k tomuto Tovaru.

6.9. Pri dodaní Tovaru je Kupujúci oprávnený za prítomnosti personálu Predávajúceho prezrieť si dodaný Tovar, jeho množstvo a kvalitu.

6.10. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie Tovaru Kupujúcemu, ktorý si objednal dodanie Tovaru a na ním určenom mieste dodaný Tovar neprevzal, nenachádzal sa na mieste dodania Tovaru a z tohto dôvodu nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako sú napr. potraviny s určenými podmienkami skladovania, čerstvé potraviny (§7 ods. 6 písm. d
viď reklamačný poriadok ods. 11

8. Práva a povinnosti Kupujúceho

8.1. Kupujúci je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov, ktoré zadal na Stránke, a to údajov vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy, platobných informácií a údajov týkajúcich sa Príjemcu Tovaru.

8.2. Kupujúci musí byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

8.3. Kupujúci musí uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť Tovar doručený. Povinnosťou Kupujúceho je aj zaplatiť celkovú cenu Objednávky a prevziať Tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke.

8.4. Kupujúci má právo, aby boli jeho osobné údaje vymazané z databázy Predávajúceho, ak ho o to písomne požiada. Predávajúci je zaviazaný najneskôr do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. Po vymazaní osobných údajov v databáze zostanú výlučne údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

9. Práva a povinnosti Predávajúceho

9.1. Medzi povinnosti Predávajúceho patrí spracovanie Objednávky, odoslanie objednaného Tovaru a jeho dodanie na Dodaciu adresu Kupujúceho, ak je Tovar dostupný na sklade Predávajúceho alebo u jeho partnerov. Okrem toho je povinný vymazať osobné údaje Kupujúceho z databázy, ak o to Kupujúci písomne požiada.

9.2. Predávajúci má právo na jednostrannú zmenu ustanovení týchto Podmienok a tiež všetkých cien a poplatkov, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník budú pre Kupujúceho platné a záväzné ich uverejnením na Stránke.

10. Autorské práva a licencie

10.1. Označenie „ananas.wtf“,všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, mená, písma, grafika, tlačidlové ikony, ochranné známky, známky služieb a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý inak ako je určené v týchto Podmienkach.

10.2. Všetky ostatné ochranné známky, mená Tovarov a názvy spoločností alebo logá, ktoré sa objavujú na Stránke vlastnia ich zákonní vlastníci. Kupujúci nemá žiadne vlastnícke ani autorské práva, ktoré by sa týkali týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

10.3. Celý obsah vrátane grafiky, textu, dizajnu, úprav, výberov, zbierania a celého softvéru vlastní Predávajúci. Ten dáva súhlas výlučne na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

10.4. Iné používanie materiálov zo Stránky, vrátane modifikácie, distribúcie, či kopírovania za iným účelom ako za účelom Objednávky je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana si je vedomý, že jediným vlastníkom týchto materiálov je Predávajúci. Stiahnutím týchto materiálov Kupujúci ani tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva. Predávajúci má právo kedykoľvek odvolať túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

11. Reklamačný poriadok

11.1. Kupujúci má právo reklamovať dodaný Tovar u predávajúceho najneskôr do 24 hodín. Kupujúci zašle fotku reklamovaného Tovaru Predávajúcemu na telefónne číslo +421 903 125 881 s uvedením mena, priezviska a adresy Kupujúceho.

11.2. V prípade, že Predávajúci reklamáciu uzná, Kupujúci ma právo na

  1. a)  doručenie nového Tovaru do 24 hodín od uznania reklamácie Predávajúcim,
  2. b)  voucher v hodnote reklamovaného Tovaru,
  3. c)  odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenie kúpnej ceny za Tovar.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Účelom alternatívneho riešenia sporov medzi Kupujúcim ako spotrebiteľom a Predávajúcim je dosiahnutie zmieru a vyriešenie prípadného sporu zmierom. V prípadoch keď Kupujúci nie je spokojný s výsledkom riešenia sporu s Predávajúcim (nie je spokojný s reklamáciou ), má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“), ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky informácie potrebné pre uplatnenie ARS sa nachádzajú na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nakupovaní prostredníctvom internetového obchodu ananas.wtf

13.2. Práva a povinnosti týmito Podmienkami neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi predpismi.

13.3. Podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.ananas.wtf

13.4. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok budú platné zverejnením na Stránke. Posledná aktualizácia Podmienok prebehla dňa 30.11.2020.

fičíme na wp ~ spravuje SCHEDIO